MALIM KORACIMA DO VELIKIH PROMJENA

MALIM KORACIMA DO VELIKIH PROMJENA program je Udruge osobe s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz trogodišnji program "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge", a u tu svrhu osigurana su sredstva za svaku godinu programa, zaključno do 31.svibnja 2023. godine u iznosu 230.00,00 kn (ukupno 690.000,00 kn za 3 godine)

PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije

VODITELJICA PROGRAMA: Aleksandra Milković, dipl.nov.

UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - - trogodišnji programi za razdoblje 2020. do 2023. godine „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ područje: II. problemi i zadovoljavanje potreba osoba s prioritet: I. prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika; vrste usluga i aktivnosti: prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju (psihosocijalna podrška – individualan i grupni rad – neposredan rad s korisnicima, savjetodavni rad, osnaživanje i međusobno povezivanje (umrežavanje) obitelji djece s tur, razvoj inovativnih socijalnih usluga u zajednici (županiji), prevencija institucionalizacije mladih osoba s invaliditetom i veća kvaliteta života (poludnevni boravak – odmor od skrbi – radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja stečenih znanja i vještina , cjeloživotno učenje i jačanje organizacijskih kapaciteta i nabava opreme za rad

VRIJEME PROVEDBE: lipanj 2020. - svibanj 2023.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 230.000,00 kn za svaku godinu programa

PARTNERI U PROGRAMU: Centar za socijalnu skrb Petrinja, Grad Petrinja, Grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija

PARTNERI LOGO

AKTIVNOSTI PRVE GODINE PROGRAMA: 01.06.2020. do 31.05.2021.
1.Sastanci projektnog tima u cilju identifikacije korisnika projekta temeljem individualnih razgovora i uvidom u dokumentaciju Udruge, podjela radnih zadataka vezano uz provedbu projekta; dogovaranje informiranja korisnika o sadržaju projekta
2.Razvojna procjena i dijagnostika novoupisane djece – rana intervencija – usluga vanjskog stručnjaka
3.Radna terapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetima radne terapije u Maloj kući u Petrinji i Sobi čuda u Sisku
4.Terapija senzorne integracije u uređenom kabinetu u prostoru Udruge Soba čuda u Sisku, Frankopanska 5.
5.Individualna psihosocijalna podrška i savjetovanja roditelja i članova obitelji – vanjski stručnjak
6.Psihosocijalno osnaživanje roditelja te mladih i odraslih osoba s invaliditetom –psihoterapeutske razgovaraonice -grupni susret psihosocijalne podrške – vanjski stručnjak
7.godišnji susret roditelja i djece, obitelji, članova udruge i zaposlenika u cilju međusobnog povezivana, osnaživanja i umrežavanja
8.Senzibilizacija opće javnosti
9.Jačanje organizacijskih kapaciteta udruge – edukacija – 10 radionica za roditelje i struku

CILJ PROJEKTA: Prevencija institucionalizacije djece i mladih s teškoćama u razvoju razvojem inovativnih i unaprjeđenjem postojećih usluga te veća dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja, značajno poboljšanje kvalitete života u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, ruralne i manje urbane sredine), te razvoj mreže dostupnih socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji. Programskim aktivnostima doprinijet ćemo jačanju Udruge kao pružatelja usluga u županiji i to na području kompetencija koje jačaju individualni pristup usmjeren obiteljima korisnika, planiranje najboljeg ishoda za korisnike, vještine suradnje s drugim dionicima i prilagodbe usluga ovisno o potrebama korisnika, znanja o ljudskim pravima i sposobnosti primjene znanja iz ljudskih prava, te primjenu novih alata za praćenje učinaka i vrednovanje usluga. Zadovoljavanje potreba zajednice te razvoj suradničkih odnosa udruge s jedinicama područne i lokalne samouprave. Formiranje multidisciplinarnog stručnog tima.

OČEKIVANI UTJECAJ PROGRAMA:
Program će kroz razvoj učinkovitih i uključivih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom, pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji, te jačanju stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom.
Provedbom programa uspostaviti će se multidisciplinarni stručni tim koji će s vanjskim suradnicima pokriti područje od procjene, podrške djeci i roditeljima, osobama s invaliditetom , usluga savjetovanja i pomaganja, te godišnji program događanja u zajednici s ciljem unapređenja socijalne uključenosti svih korisnika. Po okončanju provedbe, djeca s TUR, roditelji i osobe s invaliditetom obuhvaćene projektom biti će bolje integrirane u lokalnu zajednicu, a stručnjaci ključnih dionika lokalne zajednice će steći znanja koja će unaprijediti kvalitetu njihova rada s osobama s invaliditetom.
Konačno, međusektorskim umrežavanjem tijekom provedbe programa jačati će se lokalna zajednica.
Osobno za korisnike utjecaj će biti u smjeru poboljšane socijalne uključenosti, deinstitucionalizaciji, boljem funkcioniranju u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme., uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije, bolja integracija u predškolski i školski sustav.
Osnaženi roditelji, s većom razinom samopoštovanja i samopouzdanja, educirani i upućeni za rad s djecom, veća razina informiranosti o dostupnim servisima podrške u zajednici i aktivna participacija u njima.

OČEKIVANI MJERLJIVI REZULTATI ZA TRI GODINE PROVEDBE PROGRAMA:
• Formiran i osposobljen multidisciplinarni stručni tim za pružanje stručne pomoći u djece s teškoćama u razvoju (3 radna terapeuta, 3 senzorna terapeuta, dipl.učitelj, psiholog, psihoterapeut)
• Povećana zaposlenost stručnjaka s lokalnog područja (novo zapošljavanje mlade stručne osobe do 30 godina – (radni terapeut – imamo dvije djelatnice na rodiljnom dopustu te smo raspisali natječaj za radnog terapeuta. Istekao je u ožujku, ali ga zbog situacije s pandemijom i Covidom 19 nismo obnavljali – stranice HZZ. U planu nam je čim se uspostavi redovan rad jer trenutno 2 radna terapeuta pokrivaju 88 djece s TUR – u tijeku raspisanog natječaja 2 grupe kod jednog terapeuta su dobivala svaki drugi tjedan termin)
• 130 djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom poboljšalo je socijalnu uključenost, uključivanjem u rehabilitacijski rad što im je omogućilo postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme. Sve to doprinosi prevenciji njiihove institucionalizacije i onima najmladjima bolju integraciju u predškolski i školski sustav
• 130 obitelji djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom tijekom 3 godine programa upoznata je sa suvremenim metodama postupanja i rehabilitacije (savjetovanje roditelja nakon terapija i kroz povremene radionice)
• Do 60 roditelja, samohranih roditelja i skrbnika djece s teškoćama u razvoju kroz individualno i grupno psihosocijalno osnaživanje postiglo je unaprijedilo su usklađivanje svoje radne i obiteljske uloge čime se unaprijeđuju standardi OSI te se postiže bolja integracija u širu društvenu zajednicu
• Tijekom 3 godine zajedničkim druženjem roditelja i djece potaknuli smo razvijanje neformalne mreže obitelji. Na svim poljima, i među starijim i mladima razvila se međusobna interakcija, socijalno uključivanje, jačanje kompetencija te stvaranje mreže međusobne podrške i povezivanja.
• 10 mladih osoba s invaliditetom kroz poludnevni boravak (odmor od skrbi) savladalo je bolje funkcioniranje u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme, uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije)- postepeno odvajanje od obitelji i priprema za neovisno življenje te što bolju kvalitetu samozbrinjavanja za ulazak u danas-sutra stambene zajednice
• Donositelji odluka na lokalnoj razini, institucije i opća javnost informirani su o potrebama i važnosti socijalne uključenosti obitelji i djece s teškoćama u razvoju
• Informiranjem lokalne javnosti o programu pridonijeli smo boljem razumijevanju potreba socijalno ugroženih obitelji te posljedično većem uključivanju građana u lokalne donatorske akcije.
• Multidisciplinarni tim kroz 3 godine programa dodatno su dobili jačanje osobnih kompetencija i kapaciteta dodatnim edukacijama za uvođenje novih terapijskih pristupa u radnu terapiju i terapiju senzorne integracije
• Izrađeni i otisnuti informativni i edukacijski letci, brošure i vodiči kroz socijalne usluge u zajednici radi bolje informiranosti potencijalnih budućih korisnika socijalnih usluga, ali i šire zajednice, te ustanova i institucija koje se u svom radu susreću s djecom s razvojnim teškoćama te osobama s invaliditetom
• Uspostavljanje koordinacije i suradnje između relevantnih aktera za rješavanje problema s kojima se suočavaju obitelji djece s teškoćama u razvoju u zajednici

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije pokriva i ima članstvo s pretežno ruralnog područja i iz regije u kojoj veći dio još ulazi u područje od posebne državne skrbi, odnosno iz zajednice s manje mogućnosti (mali indeks razvijenosti), opisane usluge bit će dostupne u uredima i prostorima Udruge u Petrinji, Sisku i Novskoj te će im gravitirati i članovi iz H. Kostajnice, Gline, Popovače, Martinske Vesi, Dvora i manjih ruralnih mjesta. Na taj ćemo način pomoći u njihovoj socijalnoj isključenosti jer većina obitelji nije mogla do sada financirati troškove odlaska u Zagreb npr. na terapiju senzorne integracije te druge alternativne i inovativne socijalne usluge koje udruga pruža

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

ASISTENT - POMOĆ I PODRŠKA

logo eu za OA

Projekt Asistent pomoć i podrška financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Misija i vizija

Misija organizacije:

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Naša vizija:

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Institucionalna podrška

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

zaklada logo mali

Koristimo kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda stranica.